Predsedništvo Foruma mladih

Aleksandra Hadži-Ristić

Članica Predsedništva Foruma mladih

Zlatko Milošević

Član Predsedništva Foruma mladih

Jelena Vujković

Članica Predsedništva Foruma mladih

Marko Vejinović

Predsednik Gradskog kluba FM Novi Sad

 

Predsedništvo Foruma mladih je najviši organ Foruma mladih između dve Konferencije.

Predsedništvo:

1. sprovodi odluke Konferencije;

2. obrazuje tela sa određenim zadacima;

3. predlaže sazivanje vanredne Konferencije;

4. predlaže izmene Pravilnika i ostalih opštih akata Foruma mladih;

5. raspolaže imovinom Foruma mladih;

6. osniva druga povremena radna tela Foruma mladih;

7. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Pravilnikom i opštim aktima Foruma mladih;

8. donosi poslovnik o radu.

Zatvori