Predsedništvo

Milenko Vujić

Potpredsednik stranke

Vesna Rakić Vodinelić

Predsednica Saveta stranke

Aleksandar Stanković

Generalni sekretar stranke

Tanja Roganović

Predsednica Pokrajinskog odbora

Mira Petrović

Predsednica Gradskog odbora Beograd

Vladimir Cvetković

Predsednik Gradskog odbora Novi Sad

 Predsedništvo je najviši organ Stranke između dve konferencije. Predsedništvo:

 1. sprovodi odluke Konferencije;
 2. imenuje i razrešava poverenika stranke za teritoriju gde ne postoji lokalna organizacija;
 3. donosi odluku o visini godišnje članarine;
 4. obrazuje stalne i povremene komisije sa određenim zadacima;
 5. predlaže sazivanje vanredne Konferencije;
 6. predlaže izmene Statuta i donosi opšta akta Stranke, osim ako Statutom nije predviđeno drugačije;
 7. raspolaže imovinom Stranke;
 8. suspenduje rad pokrajinskog, okružnog, gradskog ili opštinskog odbora;
 9. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Stranke;
 10. donosi poslovnik o svom radu;
 11. bira i razrešava sekretara Predsedništva Stranke.

Zatvori