Članarina

Godišnja članarina iznosi 1.000 dinara za zaposlene i 300 dinara za nezaposlene i penzionere. Za porodice koje imaju više od 1 člana, članarina za svakog sledećeg člana se umanjuje za polovinu (npr. 2 člana - 1,5 članarina, 3 člana - 2 članarine, 4 člana - 2,5 članarine, 5 članova - 3 članarine, itd). Članarina se može izmiriti u više rata do 15. decembra 2018. godine.

Clanarina

Close