Predsedništvo Foruma mladih

Katarina Nenadović

Forum mladih / Potpredsednica Foruma mladih

Aleksandar Milivojević

Forum mladih / Potpredsednik Foruma mladih

Zlatko Milošević

Član Predsedništva Foruma mladih

Jovan Marković

Predsednik Gradskog kluba FM Beograd

Miloš Mitić

Predsednik Gradskog kluba FM Niš

 

Predsedništvo Foruma mladih je najviši organ Foruma mladih između dve Konferencije.

Predsedništvo:

1. sprovodi odluke Konferencije;

2. obrazuje tela sa određenim zadacima;

3. predlaže sazivanje vanredne Konferencije;

4. predlaže izmene Pravilnika i ostalih opštih akata Foruma mladih;

5. raspolaže imovinom Foruma mladih;

6. osniva druga povremena radna tela Foruma mladih;

7. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Pravilnikom i opštim aktima Foruma mladih;

8. donosi poslovnik o radu.

Zatvori