Predsedništvo Foruma mladih

 

Predsedništvo Foruma mladih je najviši organ Foruma mladih između dve Konferencije.

Predsedništvo:

1. sprovodi odluke Konferencije;

2. obrazuje tela sa određenim zadacima;

3. predlaže sazivanje vanredne Konferencije;

4. predlaže izmene Pravilnika i ostalih opštih akata Foruma mladih;

5. raspolaže imovinom Foruma mladih;

6. osniva druga povremena radna tela Foruma mladih;

7. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Pravilnikom i opštim aktima Foruma mladih;

8. donosi poslovnik o radu.

Close