Predsedništvo

 Predsedništvo je najviši organ Stranke između dve konferencije. Predsedništvo:

 1. sprovodi odluke Konferencije;
 2. imenuje i razrešava poverenika stranke za teritoriju gde ne postoji lokalna organizacija;
 3. donosi odluku o visini godišnje članarine;
 4. obrazuje stalne i povremene komisije sa određenim zadacima;
 5. predlaže sazivanje vanredne Konferencije;
 6. predlaže izmene Statuta i donosi opšta akta Stranke, osim ako Statutom nije predviđeno drugačije;
 7. raspolaže imovinom Stranke;
 8. suspenduje rad pokrajinskog, okružnog, gradskog ili opštinskog odbora;
 9. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Stranke;
 10. donosi poslovnik o svom radu;
 11. bira i razrešava sekretara Predsedništva Stranke.

Close