Savet stranke

 

Savet Stranke je političko-stručno telo koje se bavi predlaganjem i razvijanjem  stranačke politike.

Predsednika Saveta Stranke predlaže Predsedništvo ili jedna petina članova Konferencije, a bira i razrešava Konferencija.

Mandat predsednika Saveta Stranke traje 4 godine.

Savet Stranke utvrđuje predloge političkih stavova između dve Konferencije.

Savet Stranke čine predsednik Saveta Stranke i predsednici saveta.

Sekretara Saveta Stranke imenuje Predsedništvo, na predlog predsednika Saveta Stranke.

Savet Stranke ima savete i resorne odbore za pojedine sisteme i oblasti.

O broju saveta i resornih odbora, njihovom sastavu i izboru predsednika i članova, odlučuje Predsedništvo.

Članovi Saveta Stranke, predsednici i članovi saveta i resornih odbora ne moraju biti članovi Stranke.

Predsednici saveta podnose izveštaj Savetu Stranke.

Close