Statutarna komisija

 

Statutarna komisija:

  1. tumači Statut i druga opšta akta Stranke;
  2. daje mišljenje o predlozima izmena i dopuna Statuta, kao i o svim drugim opštim aktima;
  3. odlučuje o usklađenosti odluka organa Stranke sa Statutom i zakonom;
  4. rešava sukob nadležnosti organa u Stranci, kada Statutom nije drugačije određeno;
  5. odlučuje u drugom stepenu disciplinskog postupka;
  6. podnosi izveštaj Konferenciji;
  7. donosi Poslovnik o svom radu;
  8. vrši i druge poslove koje joj povere konferencija i predsedništvo;

Tumačenje Statutarne komisije je konačno i obavezujuće za sve organe, tela i članove Stranke.

Close