Program transformacije obrazovnog sistema

OCENA STANJA
Obrazovni sistem je u infrastrukturnom pogledu jedan od najvažnijih segmenata države. Osnovni zadatak obrazovnog sistema može se svesti na obezbeđivanje budućnosti pojedinca i društva u egzistencijalnom i kulturnom smislu. Sistem obrazovanja u Srbiji danas nije samo loš, neefikasan i korumpiran, već ne postoji u onom vidu u kome zadovoljava potrebe pojedinca i društva. Osnovne funkcije obrazovnog sistema, kao što su obrazovna, vaspitna i kulturna, nestale su ili su se drastično izvitoperile. Kakav je danas, obrazovni sistem u Srbiji ima samo dve pseudo - funkcije. Prva je ekonomsko zabrinjavanje jednog dela obrazovanog stanovništva koje je imalo sreće i prilike da se u njemu zaposli, a druga je da je postao mesto okupljanja i druženja socijalnog dece bez jasnog i efikasnog obrazovno- vaspitnog delovanja.

Razoren obrazovni sistem doveo je do toga da naši učenici često nisu u stanju da upotrebe naučeno gradivo i vrlo retko pokazuju sposobnost kritičkog mišljenja ili želju da istražuju svet oko sebe. Suprotno tome, učenici i Srbiji su podložni manipulaciji i nepovoljnim uticajima po njihov razvoj. Deluje kao da je rađeno tako da mladi izrastaju u nesposobne, nesigurne i uplašene ljude, koji nisu spremni za život u savremenom, demokratskom društvu.

U protekle dve i po decenije obrazovni sistem Srbije je trpeo sistematsko rušenje i obesmišljavanje . Ratovi devedesetih , ekonomske krize , izolacija i urušavanje institucija društva i države doveli su do zanemarivanja vaspitanja i obrazovanja na institucionalnom i vaninstitucionalnom nivou . Posledice odsustva svake brige za obrazovanje kod nas su dugoročne i osećaju se u vidu katastrofalno slabog nivoa funkcionalne pismenosti našeg stanovništva , ekonomske nemoći , porasta korupcije i kriminala , " odliva mozgova " , kao i sve goreg položaja i ugleda koji imaju prosvetni radnici .

U periodu od 2004. godine do danas vladajuće strukture u Srbiji nisu htele , ili nisu bile u stanju da se bave ozbiljnim rešavanjem nagomilanih problema u obrazovnom sistemu. To dokazuje činjenica da je resor obrazovanja, zajedno sa resorima nauke i kulture, uvek bio predmet predizbornog i postizbornog raskusurivanja među strankama koje su želele da učestvuju u vlasti. To je dovelo do toga da se u Ministarstvu prosvete i brojnim zavodima i agencijama koje se bave obrazovanjem zapošljavaju osobe koje po profesionalnim, ličnim i moralnim kvalifikacijama ne bi smele da učestvuju u radu ovih institucija, niti u odlučivanju o pitanjima iz sfere obrazovanja .
Obrazovanje se vladajućim krugovima u Srbiji smatra za sporednu stvar i često je na udaru brojnih restriktivnih mera . Na obrazovni sistem se gleda kao na budžetski teret i nepotreban trošak. Vlasti su vrlo malo investirale u kvalitet obrazovanja , a i kada se to činilo to je uglavnom bilo pod pritiskom štrajkova prosvetnih radnika koji su bili nezadovoljni svojim materijalnim položajem.

Pritisnut teškom materijalnom situacijom i narušenim ugledom sa jedne strane , a pod neviđenim uticajem politike i uskih stranačkih i ličnih interesa političara sa druge , obrazovni sistem je nezaustavljivo srljao u kolaps . Ukoliko se ne preduzmu hitne mere za rešavanje nagomilanih sistemskih problema u obrazovanju , našim građanima , društvu i državi preti propast .

Čak i ako izuzmemo destruktivan uticaj ratova , loše politike , posustale ekonomije i društvenih previranja , same naučno - tehnološke promene oličene u prodoru informaciono - komunikacionih tehnologija stavljaju svako savremeno društvo pred izazov promena u obrazovanju . Protekle decenije su dovele do digitalne revolucije u svim sferama , pa i u obrazovanju . Sada stasava generacija " digitalnih domorodaca " koja od najranijeg uzrasta podrazumeva dostupnost svih informacija i ima sposobnost da ih pronađe u haotičnom okruženju interneta i novih tehnologija.
Smatramo da se kod mladih generacija ne radi samo o promeni navika, već da drugačije okruženje u kome odrastaju bitno utiče i na promenu načina mišljenja, a time i sposobnosti učenja i prihvatanja novih pojmova. Otuda je izvesno da i obrazovni sistem mora da pretrpi odgovarajuće promene. U najkraćim crtama to bi značilo da je neophodna promena paradigme obrazovnog procesa zasnovane na uređenom, sistematičnom, sekvencijalnom prenošenju sistema znanja kroz proces formalnog i neformalnog učenja u eri informaciono - komunikacionih tehnologija. Jednom rečju, obrazovni proces treba da bude koncipiran tako da osposobi pojedinca da interpretira , selektuje i koristi raspoložive informacije u datom kontekstu.

NOVA stranka, svesna postojećih problema i značaja koji obrazovanje ima za celokupno društvo, predlaže Program transformacije obrazovnog sistema, kao osnovu svog političkog delovanja u sferi obrazovanja i prosvetne delatnosti. Ovaj dokument predstavlja osnov za širu diskusiju o ulozi koje obrazovanje treba da ima u našem društvu. Svi konkretni predlozi biće razmatrani sa svim relevantnim i kompetentnim interesnim grupama u društvu.

Naš program transformacije sadrži predlog mera koje podrazumevaju temeljne, korenite i beskompromisne promene koje bi trebalo da dovedu do opšteg unapređenja kvaliteta obrazovnog sistema, a samim time i društva u celini.

CILJ PROGRAMA
Osnovni cilj programa je da na jasan, razumljiv i primenljiv način ponudi moguća trajna rešenja u oblasti obrazovanja, imajući u vidu aktuelno stanje, raspoložive resurse i viziju moderne, demokratske i evropske Srbije.

Program ima nekoliko osnovnih zadataka.
Stvaranje uslova za izgradnju održivog i kvalitetnog sistema obrazovanja. To znači da NOVA stranka želi da se predloženim merama omogući da obrazovanje postane ključni faktor razvoja pojedinaca i društva u Srbiji.
Omogućavanje dostupnosti obrazovanja svima . U Srbiji ne sme da bude odbačenih ljudi i zato je veoma važno da što veći broj dece , ali i odraslih bude uključen u obrazovni sistem . To se odnosi na sve bez obzira na starost , pol , nacionalnu , versku pripadnost ili trenutni nivo sposobnosti . NOVA stranka veruje da svaka individua može i treba da se obrazuje i na taj način se razvija i doprinosi sebi i društvu .

Povećanje efikasnosti i racionalnosti obrazovnog sistema . To podrazumeva stvaranje mehanizama koji bi doveli do maksimalnog iskorišćenja postojećih resursa na najbolji mogući način . Ovde se misli na realne i potencijalne materijalne i ljudske resurse.

Bolje administriranje sistema obrazovanja od strane državnih organa . Osnovna uloga Ministarstva prosvete treba da bude praćenje razvoja sistema obrazovanja u celini , zatim osiguranje kvaliteta , stabilnog i adekvatnog finansiranja i dosledno sprovođenje strategije školovanja i usavršavanja nastavnika.

Povezivanje obrazovanja sa tržištem rada , drugim društvenim sektorima i sferama . Ovde pre svega mislimo na privredu , nauku , tehnologiju , medicinu , rekreaciju , medije i kulturne institucije . Smatramo da su sve pomenute oblasti deo jednog jedinstvenog društvenog sistema u 21. veku.

Jačanje veza sa obrazovnim sistemima drugih država . Živimo u svetu koji je povezan savremenim tehnologijama i načinom života . Razmena ideja i zajedničko rešavanje problema ključni su za napredak civilizacije i opstanak čovečanstva . NOVA stranka želi da naš obrazovni sistem postane deo rešavanja problema kako na nacionalnom tako i na globalnom nivou.

Jačanje uticaja vaspitno obrazovnih institucija i ugleda prosvetnih radnika . Poslednjih godina svedoci smo degradacije ugleda profesije prosvetnih radnika i opšteg pada poverenja u obrazovne institucije . Uzroci su brojni ali se mogu svesti na urušavanje celokupnog sistem vrednosti u društvu . U zemljama gde je obrazovanje na visokom nivou , a prosvetni radnici pri vrhu najuglednijih zanimanja primetno je visok ekonomski standard i kvalitet života uopšte . NOVA stranka želi da povrati ugled koji zaslužuje obrazovanje u Srbiji tako što će školama i nastavnicima pružiti priliku da se dokažu na stručnom planu . To je moguće izvesti kroz davanje veće autonomije školama i nastavnicima , ali i njihovoj većoj odgovornosti prema deci , roditeljima i čitavom društvu.

Depolitizacija obrazovnog sistema . Kompletan obrazovni sistem počevši od ministarstva , školskih uprava , raznih zavoda i službi , pa do pojedinačnih škola , često je bio predmet stranačke trgovine i koalicionih nagodbi . Takva praksa dovela je do katastrofalne kadrovske situacije u obrazovnom sistemu . Politički zavisni i nedovoljno obučeni kadrovi ne mogu uspešno da administriraju brojne podsisteme u obrazovanju i podložni su korupciji . NOVA stranka predlaže sistemska rešenja koje će omogućiti najstručnijim i najsposobnijim ljudima da se bave rukovođenjem u obrazovanju i sprečavanje uticaja politike zasnovane na uskostranačkim i ličnim interesima na štetu obrazovanja.
Imajući u vidu složenost strukture i organizacije obrazovnog sistema NOVA stranka predlaže usvajanje određenih mera za svaki nivo i podsistem unutar obrazovnog sistema . U okviru ovog programa razmatraju se rešenja , kratkoročne i dugoročne mere u sledećim podsistemima:
predškolsko vaspitanje i obrazovanje ;
osnovno obrazovanje i vaspitanje ;
opšte i srednje stručno obrazovanje i vaspitanje ;
univerzitetsko obrazovanje ;
obrazovanje odraslih i celoživotno obrazovanje .

U okviru programa transformacije obrazovnog sistema razmatraju se i odnosi sa drugim društvenim sistemima koji su od značaja za funkcionisanje obrazovnog sistema . Tu se pre svega misli na :

vaspitanje i međuljudske odnose unutar porodice ;
uticaj medija i njihov odnos prema vaspitanju i obrazovanju ;
povezanost obrazovanja sa privredom i tržištem ;
odnos obrazovnog sistema prema sportu i rekreacij .
Ovaj program predstavlja polaznu i otvorenu platformu rešavanja problema u obrazovnom sistemu koja se može primeniti samo u okviru šireg programa društvenih reformi koje predlaže NOVA stranka.

 

TRANSFORMACIJA predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Uprkos brojnim stručnim i naučnim dokazima da je predškolski period najznačajniji za mentalni razvoj deteta, u našoj zemlji se predškolskom vaspitanju veoma retko poklanjala posebna pažnja . U zemljama sa najvećim kvalitetom života i ekonomskim standardom ( npr skandinavske zemlje), najviše se posvećuje pažnja formiranju ličnosti u ranom detinjstvu i neposredno pred polazak u osnovnu školu. Tada se razvijaju motivacija, radoznalost , pozitivna slika o svetu i prosocijalno ponašanje. Smatra se da su ove osobine možda i značajnije od inteligencije i drugih individualnih potencijala jer omogućavaju svestrani razvoj ličnosti i širok spektar sposobnosti.

U našem obrazovnom sistemu na predškolsko obrazovanje se uvek više gledalo kao na polje u okviru kojeg se brine o čuvanju dece , nego na sferu u okviru koje se doprinosi razvoju ličnosti i društva. To je za posledicu imalo pad kvaliteta predškolskog obrazovanja i zanemarivanje njegove obrazovne i vaspitne funkcije . U predškolskim ustanovama često rade pedagoški nedovoljno obučeni ljudi , dok su uslovi za rad neadekvatni i pedagoški loše osmišljeni . Predškolske ustanove, koje lokalni stranački funkcioneri doživljavaju kao politički plen, postale su mesta stranačkog zapošljavanja.

Trenutno stanje je potrebno promeniti u pravcu stvaranja predškolskog vaspitanja i obrazovanja koje će biti u najboljem interesu dece, roditelja i društva.
Mere

NOVA stranka predlaže sledeće promene u sistemu predškolskog vaspitanja.

Obavezno najmanje četvorogodišnje obrazovanje vaspitača . Iako poslednjih godina u našem univerzitetskom obrazovanju postoji tendencija da se studijski programi na fakultetima i visokim školama u pogledu trajanja izjednače, do sada nije urađeno mnogo na jasnom definisanju i standardizaciji programa obrazovanja vaspitača u predškolskim ustanovama. NOVA stranka se zalaže za usvajanje četvorogodišnjeg obrazovanja vaspitača kao nacionalnog standarda.

Intenzivnija i praktično bolje koncipirana obuka predškolskih vaspitača . Usled nedovoljnog znanja i nedostatka iskustva vaspitači često u svojoj praksi koriste laičke i intuitivne metode vaspitanja i brige o deci. Umesto primene psiholoških i pedagoških principa vaspitači se često ponašaju u skladu sa predstavom o vaspitanju koju su stekli kroz svakodnevno i porodično iskustvo. Zbog značaja koje predškolsko obrazovanje ima na razvoj ličnosti potrebno je da osobe koje su zaposlene u ovim ustanovama imaju adekvatno pedagoško , psihološko i metodičko obrazovanje stečeno u neposrednoj praksi. Ovo obrazovanje se stiče na odgovarajućim akreditovanim visokoškolskim ustanovama uz saradnju sa predškolskim ustanovama.

Izjednačavanje predškolskih vaspitača i nastavnika u pogledu statusa i finansiranja. Potrebno je što pre doneti zakonska i podzakonska akta kojima bi se izjednačilo finansiranje zarada zaposlenih u predškolskim i školskim ustanovama. Oba podsistema su podjednako važna i nema nikakvog razloga za razmimoilaženje u pogledu visine zarada i statusa među ovim profilima.

Donošenje i usvajanje jedinstvenog programa osnova predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Već dugo u našoj praksi postoji dualizam predškolskih programa, jer ustanove mogu da rade po dva modela. Ni jedan od ovih modela nije u potpunosti uspešno ni adekvatno primenjen. NOVA stranka se zato zalaže da stručna i akademska javnost izradi novi program koji će obuhvatati ono što se u praksi pokazalo najbolje iz oba modela i što je u skladu sa potrebama i interesima dece i roditelja.

Integracija predškolskog vaspitanja u jedinstveni i povezani obrazovni i vaspitni sistem. To podrazumeva obaveznost predškolskog vaspitanja sa svu decu i pripremu dece za učestvovanje u narednim fazama obrazovanja.
Sistemsko povezivanje porodice i predškolske ustanove. Ovde se misli na veću ulogu i uticaj porodice u radu ustanove kao i bolju saradnju roditelja i vaspitača. Osnovni cilj je ostvarivanje jedinstvenog uticaja porodice i predškolske ustanove na razvoj deteta kao i pomoć porodici u vaspitanju.

Bolja kontrola nadležnog ministarstva i službi u pogledu kvaliteta. Imajući u vidu da su predškolske ustanove ujedno i mesta brige o deci i zaštite dece, izuzetno je važno da država ima uvid i punu kontrolu nad kvalitetom predškolskog vaspitanja. Brojni primeri u praksi pokazuju da se ovaj aspekt vrlo često zapostavlja što dovodi do narušavanja bezbednosti dece i brojnih propusta.

Promena načina izbora direktora u predškolskim ustanovama. Neophodno je da uvedemo praksu imenovanja direktora predškolskih ustanova prema strogo propisanim stručnim i etičkim kriterijumima. Zabrana uplitanja političkih partija iz vlasti i iz opozicije u rad predškolskih ustanova je nužnost.

 

TRANSFORMACIJA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Opis stanja

U javnosti se najčešće govori o stanju i problemima u osnovnom obrazovanju . To nije bez razloga jer je upravo ovaj podsistem pretrpeo najviše udaraca i doživeo strmoglavi pad u proteklim decenijama . Osim toga vizija uspešnog obrazovnog sistema počiva na viziji kvalitetnog osnovnog obrazovanja . Uprkos dobrim namerama i entuzijazmu dela stručne javnosti poslednja reforma obrazovanja nije uspela da sistematski i trajno reši nagomilane probleme u obrazovanju . Zahvaljujući političkim pritiscima i trulim kompromisima , reforma je bila usporena , stopirana ili čak i izvitoperena u odnosu na prvobitnu ideju i polazne principe .

Umesto da se osnovne škole tretiraju kao mesta razvoja intelektualnih , moralnih i socijalnih vrednosti kod studenata , došlo se do institucije koja je nemoćna i ponižena . Nastavnici su izgubili ugled i važnu ulogu u formiranju ličnosti učenika . Nepovoljan uticaj politike , medija i ekonomskih i društvenih kretanja ostavio je duboke posledice na osnovno obrazovanje . Nepostojanje jasnih kriterijuma vrednovanja kao i etičkog kodeksa prosvetnih radnika doveo je do toga da unutar društva ne postoji poverenje u osnovnu školu i njenu sposobnost da obrazuje učenike . Poverenje roditelja u školstvo je potpuno urušeno .

Loši i neadekvatni nastavni planovi i programi , kao i nastava bazirana na reprodukciji gotovih informacija bez kritičkog mišljenja i razvoja radoznalosti i istraživačkog duha kod studenata prouzrokovali su visok nivo funkcionalne nepismenosti naše dece i građana . To pokazuju rezultati na nedavnim PISA i Timms testiranjima .

 

Imajući u vidu navedeno stanje NOVA stranka predlaže sledeće mere.

Temeljna promena nastavnog plana i programa u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja . Prvi ciklus osnovnog obrazovanja predstavlja prve četiri godine osnovnog obrazovanja i ključan je za razvoj samopouzdanja , istraživačkog duha i vrednosti kod učenika . To je period u kojem više pažnje treba posvetiti aktivnom učenju , kritičkom mišljenju i istraživanju sveta.

Bolja integracija i povezivanje predmeta u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja . Učenici od 5. do 8. razredima vrlo često nisu u stanju da povežu gradivo iz različitih predmeta u smislenu celinu . To se najbolje vidi na primerima kada učenici nisu u stanju da reše jednostavan zadatak iz svakodnevnog života . Tome doprinosi činjenica da se nastavni predmeti predaju odvojeno i nepovezano uz vrlo često šablonsko i mehaničko učenje kod studenata . NOVA stranka predlaže uvođenje timske nastave , istraživačkih aktivnosti i drugih nastavnih i vannastavnih aktivnosti , kojima bi se razvila radoznalost i sposobnost kritičkog i istraživačkog mišljenja kod učenika.

Definisanje škole kao mesta izazova , razvoja ali i napornog rada . Svako učenje i razvoj podrazumeva savladavanje prepreka i napor . Škola nije samo igrarija i mesto za razonodu i zabavu , već okruženje u kome se nešto uči , a to nekada može i treba da bude teško . Nastavni programi moraju biti koncipirani tako da omogućavaju učenicima da savladaju prepreke koje će ih učiniti sposobnijim . Sadašnji nastavni programi školu čine ili mučnom i dosadnom ili je čine banalnom i prelakom , a u oba slučaja ona je pedagoški neefikasna.

Fleksibilna organizacija rada škola . Svaka škola je specifično okruženje i ima specifične uslove . Treba dati mogućnost školi da samostalno promeni organizaciju i rad . To uključuje trajanje časova , predmetni raspored , prostornu organizaciju , podelu učenika i uvođenje novih oblika nastave.

Rasterećivanje nastavnika od administrativnih i birokratskih obaveza . Dokumentacija , izuzev možda dnevnika vaspitno obrazovnog rada , se u školama vodi isključivo iz formalnih razloga i zato što je to zakonska obaveza nastavnika . Ono što piše u godišnjim i mesečnim planovima nastavnika u 90% slučajeva ne odgovara stvarnom stanju u praksi . Inspekcija često površno i birokratski kontroliše vođenje pedagoške dokumentacije , što dodatno otežava uvid u pedagošku realnost . NOVA stranka smatra da je vođenje šablonske i unapred propisane pedagoške dokumentacije štetno i predlaže veću autonomiju nastavnika u vođenju pedagoških beležaka , prema sopstvenom iskustvu i pedagoškoj situaciji.

Obavezno kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika . Iako trenutno postoji inicijativa stručne javnosti da se obavezno stručno usavršavanje uvede kao obaveza za prosvetne radnike , usled brojnih pritisaka to je usporeno ili stopirano . NOVA stranka smatra da svaki nastavnik , da bi bio deo savremenog i efikasnog obrazovnog sistema , mora stručno da se usavršava . To treba usloviti periodičnim obnavljanjem licence , ukoliko je nastavnik ispunio uslove o obaveznom stručnom usavršavanju . Treba uvažiti mogućnost nastavnika da se usavršavaju i kroz neformalni način van sistema akreditovanih seminara i obuka.

Promena načina i postupka vrednovanja u obrazovno - vaspitnom radu . U obrazovnom sistemu može i treba biti vrednovano što više činilaca . Predmet vrednovanja može biti postignuće učenika , rad nastavnika , rukovođenje , administracija , uslovi rada , interpresonalana klima , spoljašnji faktori i još mnogo toga . Utisak dela stručne javnosti je da se spoljašnje vrednovanje škola do sada vršilo površno , formalistički i bez uvida u direktnu pedagošku praksu . Sa druge strane interno vrednovanje u školama je rađeno neobjektivno i bez identifikovanja ključnih nedostataka obrazovnog procesa . NOVA stranka se zalaže za jasno definisanje ko , šta i kako treba da vrednuje u obrazovanju . Takođe , rezultati vrednovanja moraju biti upotrebljivi i korišćeni kao osnova promena u celokupnom sistemu .
Realnije i pravednije ocenjivanje studenata . Kao jedan od vidova vrednovanja u obrazovanju , ocenjivanje učenika je jedan od najosetljivijih i najslabijih elemenata obrazovnog sistema . Postoje ogromne razlike u kriterijumima u odnosu na različite učenike , odeljenja čak i škole . To otežava funkcionisanje sistema i stvara prostor za korupciju . Mi predlažemo standarizovanje načina ocenjivanja i jasno propisane i merljive standarde na osnovu kojih će se meriti postignuća učenika . To podrazumeva donošenje potpuno novog pravilnika o ocenjivanju.

Obavezno periodično proveravanje stručne osposobljenosti nastavnika . Ljudi koji su zaduženi za pravilan razvoj i formiranje ličnosti dece i mladih ljudi moraju biti pod stalnom prismotrom društva . Provera nastavnika se ne može vršiti na jednom stručnom ispitu ili testu , već treba da obuhvata duže sistematsko praćenje stručnog rada nastavnika i davanje suda od strane stručnog tela . Provera , pre svega , treba da služi kao pomoć nastavnicima kroz davanje saveta i predlaganje korektivnih mera . Nastavnicima koji ni posle predloženih mera ne zadovolje jasno propisane kriterijume za rad u prosveti treba oduzeti licencu za rad .

Motivisanje pripravnika i mladih stručnjaka za rad u manjim sredinama . U našem obrazovnosm sistemu već dugo postoji paradoksalna situacija da u velikim gradskim sredinama ima više nezaposlenih nastavnika, dok u manjim mestima i selima nema dovoljno pedagoški stručnih kadrova pa često u tim školama rade nestručna lica iz lokalne sredine . Sva deca u Srbiji treba da imaju jednake i što bolje uslove za obrazovanje pa je neophodno sistemskim merama stimulisati mlade nastavnike i vaspitače da svoju profesionalnu karijeru započnu u manjim sredinama . Na taj način doprinosi se i objektivnosti u radu škola u manjim mestima , jer se neutrališe efekat familijarizacija i bliskih ličnih veza na pedagošku praksu .

Promena koncepcije " male mature " . Završni ispiti koncipirani u formi testa u kojima se traži rešavanje šablonskih zadataka i mehaničko pamćenje , ne mogu biti dobar način provere znanja studenata na kraju jednog višegodišnjeg perioda . Sama činjenica da postoji vrednovanje rezultata testova na ovako osmišljenoj " maloj maturi " , pokazuje da društvo nema poverenja u rad škole . Umesto da otklanja uzrok problema država uvodi malu maturu koja se zasniva na šablonizmu i obesmišljava ceo proces školskog učenja . Pored toga , ovde se otvara prostor za korupciju , jer država teško može da obezbedi regularnost u tako velikom sistemu . NOVA stranka predlaže da se mala matura organizuje drugačije i da se kao instrumenti provere koriste testovi razumevanja i rešavanja problema kroz primenu naučenog ( po ugledu na PISA testove ) koji bi obuhvatili celokupno gradivo osnovne škole . Onog trenutka kada sistem bude bio sposoban da obezbedi objektivno ocenjivanje , tada treba ukinuti maturske ispite u osnovnoj školi jer bi sama ocena morala biti dovoljan pokazatelj stepena usvojenosti znanja učenika .

Temeljna evaluacija primene obaveznih izbornih predmeta - verske nastave i građanskog vaspitanja. Mnogo je razloga da versku nastavu i građansko vasšitanje nazovemo neuspelim pedagoškim eksperimentom koji je naneo mnogo više štete obrazovnom sistemu neko što se to moglo pretpostaviti. Verska nastava se u praksi svela na verski katehizis i rigidno izučavanje crkvenih dogmi . Sa druge strane , građansko vaspitanje je bezuspešno pokušavalo da kroz slabo osmišljen i banalizovano nastavni program približi ideje demokratskog društva . Oba predmeta su potpuno nekompatibilna sa idejom savremenog sistema obrazovanja . Isto tako , predstavljaju dodatno opterećenje za učenike, roditelje , nastavnike , organizaciju škole i budžet Srbije . NOVA stranka smatra da verska nastava u sadašnjem obliku i drugi predmeti sličnog sadržaja treba da budu izloženi ozbiljnoj evaluaciji. Paralelno, kroz promenu nastavnih planova , pre svega društvene grupe predmeta , treba omogućiti da učenici dobiju široko opšte obrazovanje o važnim društvenim pojavama kao što su religija , politička i društvena uređenja , ideologije i tako budu bolje pripremljeni za život u zajednici . Ova mera odnosi se i na srednjoškolsko obrazovanje .

Pružanje prilike privatnom osnovnom obrazovanju . Privatno osnovno obrazovanje je jedan od uslova stvaranja konkurentnog i kvalitetnog sistema obrazovanja . Na žalost , negativni populacioni trendovi dovode do toga da se u škole već sada otimaju za učenike . Ipak , konkurencija u osnovnom obrazovanju može samo da pomogne podizanju kvaliteta . Roditelji će biti u prilici da biraju najbolje za svoju decu . Takođe , u privatnom sektoru posao bi mogao da nađe jedan deo nastavnika koji nije imao mogućnosti ili nije želeo da se zaposli u državnim ustanovama . Privatni sektor u obrazovanju bi bio pod delimičnom kontrolom države pre svega u programskom smislu .
TRANSFORMACIJA OPŠTEG I SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Opis stanja
Srednje obrazovanje u Srbiji je uvek imalo status problematične faze u školovanju generacija , što zbog specifičnosti uzrasta učenika , što zbog veoma kompleksnog i konfuznog sistema obrazovnih profila i škola. Posebno se prigovara da je srednje stručno obrazovanje naročito neefikasno i loše organizovano . Kada je reč o srednjem opštem obrazovanju situacija je malo bolja , ali se poslednjih godina i tu javljaju brojni problemi.

Utisak informisane stručne javnosti je da srednja škola ne priprema studenata ni za rad ni za dalje školovanje . Čak se u brojnim slučajevima može reći i da nanosi štetu čitavim generacijama studenata . Učenici koji upisuju fakultete dolaze sa neupotrebljivim znanjem i nespremni za izazove akademskog života i rada . Oni koji bi želeli da rade to uglavnom ne mogu , jer je u savremenom društvu potrebnija visoko kvalifikovana i obrazovana radna snaga . To stvara velike društvene probleme i dovodi do nezadovoljstva i urušavanja sistema vrednosti među mladima.

Zbog narušene vaspitne uloge , neadekvatno nastavnog kadra i pedagoške neefikasnosti , srednje škole često postaju mesta nasilničkog ponašanja , maloletničke delinkvencije , zloupotrebe droga i postaju regrutni centri raznih ekstremističkih organizacija . Država nije u stanju da se izbori sa sve većim obimom ovih pojava , a često ni sami nastavnici nisu u stanju da se zaštite od nasilničkog ponašanja . Lošoj slici srednjoškolskog obrazovanja doprinosi i uvrežena podela škola na one " lošije " ( najčešće rukotvorina i stručne škole sa većim brojem studenata muškog pola ) i one " bolje " ( uglavnom gimnazije i elitnije stručne škole ) . U takozvanim lošijim školama nastavnici i zaposleni nisu u stanju samostalno da se izbore sa ogromnim problemima i bezbednosnim rizicima i oni često odustaju od svoje pedagoške misije.

Mere
NOVA stranka predlaže niz obuhvatnih i sistemskih mera u srednjem obrazovanju .
Obavezno srednje obrazovanje za sve učenike . U uslovima savremenog društva i napretka nauke i tehnologije srednja škola je prirodni i kontinuirani tok obaveznog obrazovanja . NOVA stranka smatra da srednje obrazovanje treba da ima status trećeg ciklusa obaveznog obrazovanja . Akcenat treba staviti na opšte obrazovanje i osposobljavanje studenata za izazove života i rada u savremenom društvu .

Ukidanje trogodišnjeg srednjeg stručnog obrazovanja . NOVA stranka smatra da srednje obrazovanje treba da traje podjednako za sve i to treba da bude četvorogodišnje obrazovanje . Razlike ipak treba da postoje u načinu savladavanja nastavnog plana i programa . Gimnazije bi trebalo da pružaju široko opšte obrazovanje i pripremaju učenike za akademski nivo obrazovanja kroz sve četiri godine . Sadašnje četvorogodišnje i trogodišnje stručne škole bi trebalo transformisati u četvorogodišnje škole sa trogodišnjim opštim obrazovanjem i uskom specijalizacijom u četvrtoj godini školovanja , uz obaveznu stručnu praksu u sektoru privrede . Osnovna ideja je da srednja škola bude nastavak obaveznog i opšteg obrazovanja uz dodatak stručne specijalizacije za jedan broj profila . Na taj način bi se obezbedilo ravnopravno i kvalitetno obrazovanje koje bi istovremeno odgovaralo zahtevima savremenog društva u sferi visokog obrazovanja i privrede.

Redefinisanje i racionalizacija obrazovnih profila . U vremenu brzih promena i novih zahteva privrede i tržišta obrazovni sistem je primoran da se prilagođava . Zato je potrebno redovno i sistematski vršiti analizu postojećih obrazovnih profila i menjati stare i uvoditi nove . Svake godine u svetu se pojavi stotine novih zanimanja , a mnoga stara nestanu . Ukoliko Srbija želi da postane deo Evrope i sveta moraće brzo i efikasno da pripremi svoje učenike za nove izazove . Uslov za ovo je pre svega kompetentan i dobro obučen nastavni kadar kao i prilagodljiv nastavni plan i program .

Obavezno pedagoško , psihološko i metodičko obrazovanje nastavnika u srednjim školama . Zakonski je već predviđeno da svaki nastavnik ima ovaj vid obrazovanja . Ipak , u praksi još uvek nije zaživela implementacija , pa se vrlo često dešava da u srednjim školama rade nastavnici koji su potpuno neobučeni za pedagošku delatnost . NOVA stranka predlaže da se u obrazovanju budućih nastavnika jasno definiše , sistemski uredi i što pre implementira obavezno pedagoško , psihološko i metodičko obrazovanje . To obrazovanje mora biti u skladu sa evropskim tendencijama razvoja obrazovanja i savremenim društvenim globalnim promenama .

Podizanje nivoa bezbednosti u srednjim školama . Praksa pokazuje da srednje škole često nisu bezbedna sredina za decu i mlade . Pojave kao što su delinkvencija , zloupotreba psihoaktivnih supstanci , vršnjačko nasilje , oraganizovane bande kao i delovanje ekstremističkih organizacija i nasilje na sportskim priredbama najdirektnije su povezane sa adolenscentnom srednjoškolskom populacijom . Bolja bezbednosna kontrola i nadzor škola , kadrovske promene , saradnja sa MUP - om , saradnja sa lokalnom zajednicom i zajedničko delovanje roditelja i nastavnika samo su neke od mera koje predlaže NOVA stranka u cilju poboljšanja bezbednosti u srednjim školama .

TRANSFORMACIJA UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA

Opis stanja
U Srbiji imamo manje od 10% univerzitetski obrazovanih građana , što je daleko ispod proseka za razvijene svetske zemlje i zemlje Evropske unije kojima Srbija teži da se priključi . Uporedo se može reći da je kvalitet nastavnog i naučnog rada u najmanju ruku diskutabilan.

Univerzitete često potresaju korupcionaške afere , dok se pojedini univerzitetski profesori dovode u vezu sa neetičkim i nezakonitim aktivnostima . Visoko obrazovanje u Srbiji je postalo polje sive ekonomije i biznisa . Pojedini fakulteti u privatnom ali i državnom vlasništvu , sumnjive akreditacije i izraženo nizak nivo akademskog kvaliteta omogućavaju lako i brzo dolaženje do zvanja i diploma bez mnogo truda i rada . Srbija je postala oaza trgovine diplomama i zvanjima , a u sve to je vrlo često upletena i politička elita koje ima vlast u zemlji.

Zbog zastarelih nastavnih planova , neadekvatne literature , rigidnosti i samovolje pojedinih univerzitetskih nastavnika naši studenti ne dobijaju kvalitetno visoko obrazovanje , što ih čini nekonkurentnim na svetskom tržištu . Uprkos problemima pojedini studenti svojim talentom i zalaganjem uspevaju da steknu solidno obrazovanje ali onda često posao i bolje uslove života pronalaze u inostranstvu i nikada se ne vraćaju u Srbiju. Sve navedeno dovodi do toga da zemlja nema dovoljno kvalitetnih visokoobrazovanih kadrova , pa se često na važnim društvenim položajima nalaze osobe koje ne zadovoljavaju nikakve stručne ni etičke kriterijume , što nanosi ogromnu štetu državi njenim građanima.

Sa druge strane proces implementacije principa Bolonjske deklaracije je odavno otpočeo u Srbiji , ali se ni do sada nije uspešno okončao . U svojoj najboljoj nameri primena bolonjskog sistema doživela je brojne udarce i naišla na brojne prepreke i to pre svega usled nesposobnosti sistema da se adaptira i kočnicama koje uvođenju bolonjskih principa često postavljaju univerzitetski nastavnici. Razloge treba tražiti u političkoj , socijalnoj i ekonomskoj klimi , ali i u ličnoj nespremnosti i nesposobnosti univerzitetskih nastavnika da se prilagode promenama .

Sa jedne strane loše i zastarelo visoko obrazovanje , a sa druge strane hiperprodukcija kadrova sumnjivih kvalifikacija dovodi do korupcije , negativne selekcije , nepotizma i slabljenja institucija države i njeno propadanje.
NOVA stranka smatra da univerzitetsko obrazovanje mora da ispuni nekoliko važnih zadataka a to su :

- pružanje uslova za lični razvoj kroz univerzitetsko obrazovanje;

- omogućavanje održivog i realnog zapošljavanja;

- preuzimanje delimične odgovornosti za ekonomski razvoj kroz prenos znanja i razvoj tehnologija;

- napredak u nauci i primena rezultata istraživanja u praksi;

- aktivna uloga u jačanju demokratskih institucija društva;

- kulturna i društvena reprodukcija i produkcija .

 

Mere

Imajući u vidu navedeno , NOVA stranka predlaže sledeće mere u transformaciji sistema visokog obrazovanja .
Prestanak rada i akademskog delovanja svih nastavnika i saradnika koji su bili umešani u neetičke i koruptivne radnje na univerzitetima . Ovo je ključni uslov stvaranja zdravog univerzitetskog obrazovanja u Srbiji . Profesori i saradnici koji su se ogrešili o moral i zakone nemaju šta da traže na univerzitetima . Država mora da pronađe način da takve osobe udalji sa univerziteta uprkos pokušajima da se sakriju iza autonomije univerziteta kao i da prikriju brojne kriminalne aktivnosti.

Određivanje minimalnih standarda za izbor nastavnika i saradnika na svim državnim univerzitetima . Svaka visokoškolska ustanova u svetu pa i u Srbiji ima propisane uslove za izbor nastavnika i saradnika . Problem je što se u našem sistemu ti standardi veoma razlikuju od ustanove do ustanove , ili se tumače proizvoljno u skladu sa interesima grupa ili pojedinaca . NOVA stranka predlaže da se usvoji dokument kojim bi se jasno definisao minimum uslova koji neko mora da ispuni da bi bio zaposlen na visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač država Srbija.

Paralelno, treba sugerisati da se stalno mora težiti višim nivou od propisanog minimuma jer se tako unapređuje kvalitet nastavnog i naučnog rada na fakultetima i višim školama . Ovo nije zadiranje u autonomiju univerziteta već apel da se svi državni fakulteti dogovore o stvaranju jedinstvene kadrovske politike i načina vrednovanja akademskih dostignuća.

Bolje povezivanje sa univerzitetskim i naučnim centrima u Evropi i svetu . Visoko obrazovanje u Srbiji je izolovano i marginalizovano u odnosu na svetska kretanja. Napredak i opstanak visokog obrazovanja u Srbiji zavisiće od njegove mogućnosti da se poveže sa savremenim akademskim i naučnim tokovima .

Jačanje naučno - istraživačkog rada na univerzitetima. Iako je u opisu delatnosti gotovo svih visokoškolskih ustanova takođe i naučno istraživački rad, mali broj škola i fakulteta se može pohvaliti značajniji rezultatima na ovom planu. Nedostatak sredstava i opreme, neadekvatan prostor, nemotivisan kadar, preokupiranost administrativnim i tehničkim poslovima, nebriga i neinteresovanje države su samo neki od razloga zašto nauka na univerzitetima posustaje. NOVA stranka predlaže da se izdvajanjem dodatnih sredstava i merama stimulacije ponovo aktivira naučna delatnost na univerzitetima.

Zadržavanje viskoškolovanih stručnjaka u zemlji . Odliv mozgova je veliki problem u Srbiji kao i u ostalim zemljama slične socio - ekonomske situacije . Simptomatično je da državne institucije gotovo uopšte ne reaguju na ovu pojavu ili to čine samo deklarativno i kozmetički . Ne postoji jasno definisana strategija prevencije emigracije mladih stručnjaka , niti se sprovode mere stimulacije kojima bi se oni ohrabrili da ostanu u zemlji . NOVA stranka smatra da bi se ulaganjem u bolje materijalne uslove za mlade stručnjake i naučnike ostvarila višestruka materijalna i kulturna dobit u budućnosti.

Promena procedure priznavanja inostranih diploma za potrebe zapošljavanja . Postojeće rešenje je rigidno i neodrživo . Pored toga , proces priznavanja na samim univerzitetima traje predugo sa veoma neizvesnim ishodom . Zbog olakšavanja zapošljavanja naših državljana koji su se školovali u inostranstvu , kao i zbog priliva visokokvalifikovane radne snage iz inostranstva , predlažemo da se proces priznavanja visokoškolskih isprava iz inostranstva u svrhe zapošljavanja izmeni tako da se proveri da li je institucija u inostranstvu akreditovana , proveri da li je diploma validna , izvrši priznavanje zvanja koju je kandidat stekao u originalu uz dodeljivanje adekvatnog nivoa u okviru važećeg nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji , da se priznato zvanje doda u centralni registar zvanja , a da se ceo proces sa visokoškolskih institucija izmesti u nadležnost posebne organizacione jedinice ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje .

 

Hitno usvajanje Nacionalnog okvira kvalifikacija u Republici Srbiji . Nacionalnim okvirom kvalifikacija se definišu nivoi obrazovanja i ishodi učenja , odnosno šta student treba da zna i šta je u stanju da uradi na osnovu kvalifikacije koju je stekao na određenom nivou obrazovanja .

Veće učešće studenata u radu univerziteta i procesu odlučivanja . Naši studenti nisu osposobljeni da se aktivno uključe u rad univerziteta . Veoma često predstavljaju samo dekor na sednicama , ili su pod uticajem moćnijih struktura na univerzitetu ili političkih partija . Neophodno je aktivno , nezavisno i zrelo delovanje studenata u univerzitetskom obrazovanju . NOVA će se zalagati za stvaranje uslova za veće učešće studenata u radu univerziteta i sprečavanje širenja uticaja političkih partija kroz mehanizme studentskog delovanja .

Bolja spoljašnja kontrola kvaliteta na univerzitetima . Univerziteti i fakulteti u Srbiji se često vrlo vešto kriju iza autonomije ustanova kada je reč o brojnim propustima , nepravilnostima u radu pa i korupciji . Potrebno je da država usvoji mere i mehanizme kako bi tome stala na put , a ujedno očuvala široku autonomiju univerziteta .
TRANSFORMACIJA OBRAZOVANJA ODRASLIH I CELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA


opis stanja

Obrazovanje odraslih i celoživotno obrazovanje su najzanemareniji podsistem u našem obrazovnom sistemu . Uprkos potrebi za stalnim učenjem i usavršavanjem u savremenom društvu država posvećuje veoma malo pažnje obrazovanju i usavršavanju odraslih . Iako Srbija nema mnogo apsolutno nepismenog stanovništva veliki je broj onih koji su funkcionalno ili praktično nepismeni . To pre svega znači da veliki broj građana Srbije ne ume da se snađe u jednostavnim svakodnevnim situacijama kada se od njih traži primena onoga što su učili u školi .
Naši građani okovani su zabludama i predrasudama pa su samim tim i lak plen za sve vidove manipulacija i zloupotreba . Vlast i politička elita su proteklih decenija često koristili nizak stepen informisanosti i neobrazovanost velikog dela stanovništva dovodeći ga u zabludu u nameri da ga iskoristi za svoje uske stranačke i lične ciljeve . Još uvek ima onih koji igraju na istu kartu posebno kada je reč o najstarijem i socijalno najugroženijem delu stanovništva koje nema uslova da se obrazuje .
Srbija je , demografski gledano , veoma stara zemlja . Usled zapostavljanja celoživotnog obrazovanja veliki broj građana nije sposoban da se snađe u vrtlogu svakodnevnih promena . Jačanje obrazovanja odraslih i celoživotnog obrazovanja je neophodno da bi se sprečilo dalje propadanje Srbije .

 

mere

NOVA stranka predlaže sledeće mere .

Obavezno kontinuirano usavršavanje i obrazovanje zaposlenih u državnom sektoru . Veliki broj ljudi nakon zaposlenja i dugogodišnjeg rada u državnoj firmi ili službi nije proveo ni jedan dan na učenju i usavršavanju svoje profesije . To je jedan od razloga propadanja i neefikasnosti državnih firmi i korupcije u državnom sektoru .

Brža i kvalitetnija prekvalifikacija kadrova . Usled brzih naučno tehnoloških promena u privredi , mnoga znanja i veštine postaju zastarele a istovremeno se javlja potreba za novim . Srbija nema razrađen sistem obuke i dokvalifikacija kadrova koji rade u državnom sektoru .

Vrednovanje neformalno stečenih kompetencija . U današnje vreme zahvaljujući informaciono - komunikacionim tehnologijama moguće je steći široki spektar znanja i veština van formalnog sistema obrazovanja . Važno je da država bude u stanju da takve resurse prepozna zatim da ih pravilno vrednuje i iskoristi na najbolji mogući način .
Povećanje mobilnosti ljudskih resursa . Savremena psihološka i andragoški otkrića pokazuju da čovek može da se obrazuje i usavršava kroz ceo život gotovo nesmanjenim potencijalom . Država treba da ohrabri i stimuliše eventualnu promenu zanimanja i radnih mesta u skladu sa novim kompetencijama . To bi dovelo do toga da pravi ljudi dođu na prava mesta .

Celoživotno obrazovanje kao deo obavezne brige o starima . Uprkos brojnim predrasudama osobe u trećem dobu itekako mogu da uče . To doprinosi njihovom ukupno boljem stanju i deluje preventivno u medicinskom smislu . NOVA stranka se zalaže za sistemsko i široko primenjeno obrazovanje odraslih u trećem dobu kao deo brige o starima.
POVEZIVANJE OBRAZOVNOG SISTEMA SA DRUGIM DRUŠTVENIM SISTEMIMA
Obrazovni sistem i porodica

Stručnjaci ističu da je porodica primarna ljudska zajednica i osnovna ćelija društva . Sa stanovišta obrazovanja , bez porodice i njenih funkcija ceo obrazovni sistem je neodrživ . Zato je važno razumeti značaj i ulogu porodice u društvu i funkcionisanju obrazovnog sistema .

Može se reći da u idealnom sistemu porodica i obrazovni sistem treba da se podržavaju i dopunjuju . NOVA stranka smatra da se brojni porodični problemi mogu rešiti povezanošću sa obrazovnim sistemom . Škola je , često , jedina institucija koja preko dece komunicira sa porodicom i ima uvid u stanje u kome se porodica nalazi . To je posebno važno kod onih porodica gde su prisutni problemi kao što su porodično nasilje, zanemarivanje , alkoholizam , siromaštvo i slično . Iz tog razloga , potrebno je pripremiti obrazovni sistem za pružanje pomoći porodicama i sprečavanje neželjenih i tragičnih događaja .
Sa druge strane , porodica može da pomogne obrazovnom sistemu preko veće angažovanosti roditelja u radu pedagoških ustanova i kreiranja pozitivne klime u njima . U mnogim razvijenim evropskim zemljama učešće porodice je obavezno u kreiranju predškolskih i školskih aktivnosti .

Obrazovni sistem i mediji
Nije tajna da u obrazovanju sve više jača uticaj medija , posebno elektronskih . Mnogi stručnjaci smatraju da je škola izgubila primat u odnosu na medije i da trenutno televizija i internet imaju vodeću ulogu u obrazovanju .

Vlast ima običaj da u medijima kontroliše i reguliše one stvari koje ne bi trebalo da kontroliše , dok sa druge strane potpuno zapostavlja nadzor i kontrolu nad onim stvarima nad kojima bi to trebalo činiti . Zato NOVA stranka , svesna savremenih tokova značaja medija , predlaže sledeće :
pružanje finansijskog podsticaja medijima da objavljuju kulturno obrazovni program ;

uvođenje školskog i naučno obrazovnog televizijskog programa kao obavezne dopune formalnom obrazovanju ;

destimulisanje emitovanja pedagoški neprimerenog i štetnog sadržaja kroz dodatne poreze i namete kao i uslovljavanje termina emitovanja ;

bolju kontrolu rada televizijskih i radio stanica u smislu zaštite dece od zloupotreba i manipulacija ;

bolje korišćenje interneta u obrazovanju kroz interaktivne kurseve i baze znanja ;

restrukturiranje i reorganizacija rada Republičke radiodifuzne agencij .

Obrazovni sistem i privreda

Obrazovanje i privreda u Srbiji nikada nisu išli ruku pod ruku. Već decenijama postoji raskorak u onome što je potrebno privredi i onome što škola pruža . Možda nije tačno da je znanje roba, ali je svakako tačno da se može koristiti u proizvodnji roba i pružanju usluga. Upravo to je jedan od uslova ekonomskog napretka jednog društva.

NOVA stranka predlaže bolje i obuhvatnije sistemski rešeno povezivanje privrede i obrazovnog sistema. To se pre svega odnosi na usklađivanje broja školovanih kadrova sa realnim potrebama privrede u dužem vremenskom okviru. Srednje škole i fakulteti moraju da vode računa o realnim potrebama industrije i sektora usluga.

Takođe, treba povezati industriju sa istraživačkim delatnostima na univerzitetima. Nova otkrića i patenti su najbolji i najvredniji izvozni proizvodi, a to je ujedno i prilika da univerziteti dobiju potrebnu podršku u vidu materijalnih sredstava.

Povezivanjem obrazovanja i privrede stvaraju se uslovi za stipendiranje najboljih studenata i studenata koji bi imali i obezbeđena radna mesta.
Obrazovni sistem i sport
Nesumnjivo je da sport ima veliku ulogu u svakodnevnom životu . Iako je jasno da bavljenje sportom pozitivno doprinosi razvoju nekih aspekata ličnosti moramo zauzeti oprezan stav kada je reč o prisustvu sporta u obrazovanju . Pre svega , treba razlikovati profesionalni od rekreativnog sporta i fizičkog vaspitanja . NOVA stranka smatra da škola nije mesto za regrutaciju budućih profesionalnih sportista i da profesionalni sport ne treba da bude deo obrazovnog sistema . Mi dajemo prednost rekreativnom sportu i fizičkoj kulturi iz sledećih razloga :
u rekreativnom sportu rezultat je manje bitan , dok u je u profesionalnom i takmičarskom najbitniji ;

rekreativni sport u manjoj meri polarizuje učesnike na pobednike i gubitnike za razliku od profesionalnog;

rekreativni sport se bazira na principima slobodne , umerene i prijatne fizičke aktivnosti ;

rekreativnim sportom mogu da se bave svi bez obzira na talenat i predispozicije druge ;

materijalna ulaganja u rekreativni spor su manja ;

u rekreativnom sportu ima manje rivalstva i suparništva ;

zloupotreba nelegalnih supstanci manje je zastupljena u rekreativnom sportu ;

rekreativni sport oplemenjuje slobodno vreme i ne predstavlja obavezu ;

rekreativni sport predstavlja psihičku relaksaciju i odmor dok je u profesionalnom više prisutan stres i tenzija ;

u rekreativnom sportu nema korupcije i kriminalnih aktivnosti .

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Program transformacije obrazovnog sistema oslanja se na program ukupnih društvenih promena koje predlaže NOVA stranka. Obrazovni sistem nije izolovan sistem pa se zato samo uz istovremenu reformu drugih društvenih sistema kao što su ekonomski, politički, pravosudni, zdravstveni, socijalni, može doći do održivog i trajnog rešenja.

U programu je prikazan samo deo mogućih rešenja i mera . Stalno usavršavanje programa i revizija postojećeg stanja su neophodni za uspešno transformisanje obrazovnog sistema.
Da bi se ovaj program realizovao potrebna je odgovarajuća politička i društvena klima . Potrebno je doneti brojna zakonska i podzakonska akta kojima bi se omogućilo da program postane deo zvanične strategije razvoja obrazovanja . Potrebno je okupiti sve zainteresovane stručnjake koji mogu da doprinesu da se mere koje su ovde predložene razrade i implementiraju.

NOVA stranka spremna je da se upusti u rešavanje problema u obrazovanju i da ovaj program sprovede u potpunosti ukoliko dobije podršku građana na izborima i preuzme vodeću ulogu u stvaranju jake, ponosne i poštovane Srbije.
Autor programa
Nenad Stevanović

Nenad Stevanović rođen je 1982. godine u Smederevu, gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju.
Nakon srednje škole odlučuje da upiše studije pedagogije na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Specifična porodična situacija i lični konflikt sa obrazovnim sistemom imali su uticaja na njegov profesionalni izbor . Uspešno završava studije i zapošljava se kao pedagog u OŠ " Branko Radičević " u Lugavčina kod Smedereva, gde stiče dragoceno profesionalno i lično iskustvo. U želji da se dalje usavršava upisuje doktorske studije pedagogije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Piše doktorsku tezu o uticaju računarskih igara na razvoj dečije ličnosti. Trenutno radi kao asistent i istraživač na Fakultetu pedagoških nauka univerziteta u Kragujevcu, sa sedištem u Jagodini. Saradnik je na predmetima Uvod u pedagogiju , Školska pedagogija i Porodična pedagogija . Učestvuje u nekoliko projekata sa partnerima iz zemlje i inostranstva. Jedan je od koautora obuke i trener za Pedagoške asistente u predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Učestvuje kao gost i predavač na seminarima obuke za nastavnike i stručne saradnike. Bio je govornik na naučno popularnoj konferenciji TEDxNoviSAD na temu pedagoških potencijala video igara. Boravio je u Helsinkiju, Finska u okviru kraćeg stručnog usavršavanja. Govori , piše i prevodi sa engleskog jezika.

Close