Sunovrat Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“

Sunovrat Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“

Nova stranka je više puta do sada saopštenjima i poslaničkim pitanjima ukazivala na probleme sa kojima se poslednjih godina susreće Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ (pročitajte OVDE). Vlastodršci se nisu udostojili odgovora, a jedino je reagovala Državna revizorska institucija (DRI).

U Izveštaju o Reviziji završnog računa za 2015. godinu Instituta za virusologiju, vakcinu i serume „Torlak“ od 07. 12. 2016. godine i pravilnosti poslovanja koji je preuzet sa sajta Državne revizorske institucije (DRI) na www.dri.rs (u prilogu Izveštaj) se navodi: „Skrećemo pažnju da su u Institutu za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ utvrđeni i značajni nedostaci u internim kontrolama koje se ogledaju u: neusaglašenosti unutrašnje organizacije, neuspostavljanju interne finansijske kontrole u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i neadekvatnim kontrolama u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa i odlučivanjem o pravima zaposlenih, organizacijom i vođenjem računovodstva, što je prouzrokovalo nepravilnosti opisane u osnovu za izražavanje mišljenja (Opisano u rezimeu nalaza u reviziji pravilnosti poslovanja, tačke: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18).”

U tački 7.3.3, strana 92. (Nabavka pravnih usluga) navedeno je nagrađivanje milionskim iznosima doskorašnjeg pravnog savetnika. Nova stranka skreće pažnju da je jedan od rezultata rada nagrađivanog pravnog savetnika oko 70 tužbi protiv Instituta „Torlak“. Isti nagrađivani pravni savetnik je sa svojom advokatskom kancelarijom bio angažovan i kao pravni zastupnik „Torlaka“ u ovim parničnim postupcima, uz, naravno, dodatnu novčanu naknadu. Ako se uzme u obzir da je prosečno dva ročišta po predmetu godišnje, a da godina ima oko 260 radnih dana, to znači da oko 140 radnih dana godišnje direktorka Instituta „Torlak“ provodi na ročištima po sudovima!!!

Na str. 33. dat je šematski prikaz unutrašnje organizacije Instituta „Torlak“ kojom je određeno radno mesto Pomoćnik direktora za dijagnostiku i naučni razvoj. Nova stranka skreće pažnju da je za navedenog pomoćnika direktora imenovana lekarka koja nije uspela da položi ni specijalistički ispit (plaćene specijalizacije na koju je bila upućena o trošku Instituta „Torlak“), niti ima naučno zvanje (nije ni magistar, ni doktor nauka)!!! S obzirom na to da je direktorka Instituta za virusologiju i vakcine „Torlak“ fizijatar i da kriterijumi zasnovani na kompetencijama nisu ispunjeni, ovo nije neočekivano.

U Izveštaju DRI nije naveden podatak, na koji bi trebalo obratiti pažnju, da je direktorka Instituta „Torlak“, imenovala na visoke pozicije tri zaposlene, koje su donosioci pogrešnih odluka zbog kojih su Institut „Torlak“ i država Srbija ostali bez sopstvene proizvodnje polio vakcine OPV (pročitajte OVDE). A sada ove osobe opet odlučuju o sudbini Instituta „Torlak“ i zdravlju stanovništva Srbije.

DRI nije, nažalost, uočila da jedna od članova Upravnog odbora, imenovanih iz redova zaposlenih, više od osam meseci nije zaposlena u Institut „Torlak“, ali je i dalje član UO Instituta „Torlak“ i da za to dobija mesečnu nadoknadu.

Zbog svega navedenog, pozivamo Agenciju za borbu protiv korupcije i druge relevantne organe, kao i Vladu Republike Srbije da reaguju, preduzmu adekvatne mere i zaustave zloupotrebu i sunovrat Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, što za posledicu ima rizik po javno zdravlje stanovništva Srbije.

 

Savet za zdravstvo Nove stranke

 

Prilog: Izveštaj o reviziji završnog računa Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ za 2015. godinu i pravilnosti poslovanja

 

mm

Press služba

Ostavi komentar

Zatvori