U pripremi ekološki zločin na levoj obali Dunava!

U pripremi ekološki zločin na levoj obali Dunava!

Kršenje domaćih zakona i evropskih konvencija zarad ostvarenja poslovnih interesa vladajuće strukture, koje je u tajnosti pripremano, faktički je verifikovano na poslednjoj sednici Skupštine grada Beograda usvajanjem Strategije razvoja Beograda do 2021. Na udaru se ovog puta našla zona kod Pupinovog mosta na levoj obali Dunava, koja predstavlja prirodno dobro i kojoj je namena izmenjena kako bi se omogućila izgradnja luke! Novim planom rok za izgradnju luke na području ovog prirodnog dobra je decembar 2020. godine, a sredstva za finansiranje u iznosu od skoro 42 milijarde dinara, kako se navodi, predmet su pregovora između Republike Srbije i Republike Kine. Posledice ovog nakaradnog i od strane struke ocenjenog kao suludog projekta, višestruke su i nepopravljive.

Naime, Ministarstvo za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu Republike Srbije i kineska kompanija China Environmental Energy Holdings PO. Ltd potpisale su 16. 04. 2015. godine Memorandum o razumevanju i saradnji za izgradnju nove luke kod Pupinovog mosta na levoj obali Dunava. Radi se o prostoru od 873 hektara, a istraživanja su pokazala da na tom području postoji 29 vrsta riba, 8 vrsta vodozemaca, 9 vrsta gmizavaca i 62 vrste sisara. Od 136 vrsta ptica, 108 su strogo zaštićene, a 28 su zaštićene nacionalnim zakonodavstvom.

Realizacija izgradnje planirane nove luke sa slobodnom zonom, prouzrokovaće veliku seču šuma, kako  euroameričkih topola koje su bile u planu da budu zaštićeno prirodno dobro, tako i drugih šumskih zajednica. Posebna vrednost ovih šuma ogleda se u njihovoj očuvanosti nadomak grada. Predviđenom realizacijom izgradnje nove luke, područje predviđeno za  njenu izgradnju sa svim rukavcima, barama, plantažama topola, zajednicama šuma i ostalim prirodnim vrednostima, biće nasuto i betonirano radi izgradnje lučkih skladišta, pristaništa i terminala za građevinske materijale. Ukratko, dogodiće se ekološki zločin neviđenih razmera.

Iznenadnim skidanjem predloga zaštite područja leve obale Dunava sa dnevnog reda u toku zasedanja Skupštine Beograda u leto 2015. godine, gradska vlast je nemuštim jezikom poručila građanima da se pojavio strani investitor zainteresovan za  izgradnju luke na levoj obali Dunava kod Pupinovog mosta i da zbog toga mora doći do promene dotadašnje namene tog područja u  Generalnom urbanističkom planu Beograda 2021.

Pravni okvir zaštite i upravljanja diverzitetom je definisan nizom nacionalnih i međunarodnih  pravnih akata. Osnovni principi su dati kroz Zakon o zaštiti životne sredine i Zakonu o zaštiti  prirode, koji obuhvataju kriterijume za zaštitu prirodnih resursa, očuvanje prirodnih vrednosti i ravnoteže prirodnih ekosistema kao i blagovremeno sprečavanje ljudskih aktivnosti koje mogu dovesti do trajnog osiromašenja biološke, geološke i predeone  raznovrsnosti.  U članu 17, stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine, propisano je: „U zaštićenim prirodnim dobrima ne mogu se obavljati aktivnosti kojima se ugrožava kapacitet životne sredine, prirodna ravnoteža, biodiverzitet, hidrografske, geomorfološke,  geološke, kulturne i pejzažne vrednosti ili na bilo  koji način degradira kvalitet i svojstva prirodnog dobra.“

Predmetno područje predstavlja deo ekološke mreže od međunarodnog značaja, te se po Zakonu o zaštiti prirode smatra zaštićenim. U važećem Generalnom urbanističkom planu  Beograda 2021. iz 2016. godine, navedeno je da se predmetno područje leve obale Dunava  nalazi u postupku zaštite.

Republika Srbija je potpisala i ratifikovala  znatan broj međunarodnih sporazuma koji se odnose na zaštitu  diverziteta, kao što su: Konvencija o močvarama kao staništa ptica, Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune prirodnih staništa (Bernska konvencija), Međunarodna konvencija za zaštitu ptica, Konvencija o očuvanju migrantskih vrsta divljih životinja (Bonska konvencija), Konvencija o dostupnosti informacija, učešću  javnosti  u  donošenju  odluka  i  pravu  na  pravnu  zaštitu  u pitanjima životne sredine itd.

Donošenjem odluke o izgradnji luke na ovom mestu prekršio bi se niz zakona Republike Srbije i evropskih konvencija koje je naša država potpisala. Po svemu sudeći, izgleda da je, nakon projekta "Beograd na vodi", spreman još jedan lex specialis koji će, vođen željom nomenklature na vlasti da ostvari svoje ciljeve, uništiti značajno i neprocenjivo prirodno dobro na samo par kilometara od centra glavnog grada.

Nova stranka boriće se protiv ovakvih nakaradnih i po zajednicu duboko destruktivnih odluka aktuelnog režima. Beogradski izbori koji nam predstoje prilika su da kažemo NE ne samo ovom projektu razaranja prirodnog dobra, već i svim ostalim štetočinskim „poduhvatima“ koji Beograd i građane preskupo koštaju.

Gradski odbor Nove stranke Beograd

mm

Press služba

Related Articles

1 Comments

  1. Siniša Damjanović
    07.07.2017 at 16:07
    Reply

    Da ne bi došlo do ekološke katastrofe,,mišljenja sam, da sve aktivnosti treba organizovati, pre donošenja od strane SNS lex specialis.Dalje ne bih komentarisao jer u suprotnom svi zamo kakve su posledice.

Leave a Reply

Close